затвор, дете, Мездра, смърт

Предлагат драстично поскъпване на хонорарите на адвокатите (Вижте цените)

Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора, предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС). 

Предложението е за устен съвет и справка да не се плащат поне 30 лв., а 100 лв. За писмена консултация заплащането да е най-малко 200 лв., а не 60 лв., колкото е сега, съобщава сайтът lex.bg.

В момента за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията, както и за нотариална покана, молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, клиентът е длъжен да плати на адвоката минимум 50 лв. Сега се предлага заплащането да е най-малко 200 лв.

С промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения се изравняват минималните възнаграждения по административни дела с тези по гражданските. Предвижда се двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ.

Защо се предлага увеличението

Първата причина е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

Еднакво възнаграждение за гражданските и административните дела

За първи път с проекта се премахва нелогичното разминаване в минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела.
Ето какви са предложените минимални хонорари и за гражданските, и за административните дела:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Съпоставка с действащата тарифа показва, че е заложено увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея. Например по едни от най-масовите дела – тези с интерес между 10 000 лв. и 100 000 лв. в момента на адвоката се дължи възнаграждение от 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв. С проекта, както беше посочено, се предлага нов праг от 25 000 лв. и ако вземем за пример дело за 50 000 лв., се получава следното: в момента минималният хонорар на адвоката е 2030 лв., а според предложението ще е 4650 лв. При дело с интерес от 20 000 лв. сега минималното заплащане на адвоката е 1130 лв., а се предлага да е 2200 лв.

За бедни клиенти може под минимума и заплащане на пътните

Ключовият момент в проекта за наредбата е възможността, която тя дава на адвокатите – да оказват правна помощ срещу заплащане под определените в нея минимуми на материално затруднени хора. Както е известно, в момента Наредба №1 позволява на адвокатите да представляват такива хора безплатно. Те могат да защитават без хонорар и имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи. Т.е. бяха изправени пред избор – или да не вземат нищо, или да претендират поне минимума. Сега ще имат и избор по средата – да не работят без заплащане, но то да е по-ниско от минималното.

„По този начин на адвоката се дава възможност да направи собствена преценка за платежоспособността на клиента и за възможността му да ползва правна помощ от адвокат без да прибягва до правната помощ, предоставяна от държавата“, се посочва в мотивите към проекта.

Друга важна промяна за адвокатите е, че се предвижда изрично заплащането на пътни разходи. „За процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, находящо се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, към възнаграждението, определено по реда на наредбата, се добавя и сумата на необходимите пътни разходи и престой, които се определят съобразно текущите потребителски цени“, се предлага да гласи нова ал. 2 на чл. 7 от наредбата.

Двойно заплащане за сложни дела, работа в почивни дни и спешна правна помощ

В проекта е заложена уредба, за която отдавна настояват адвокатите – за справедливо заплащане на труда им, когато са предоставили правна помощ по спешност или са работили в почивни дни. Сега се предвижда минималното възнаграждение в тези случаи да е двойно на предвиденото в Наредба №1.

А в друга нова разпоредба се предвижда, когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение да е в двукратен размер.

„Когато процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност, като преценката за това се прави от съда по реда на чл. 78 ГПК, което е гаранция срещу евентуални злоупотреби“, се обяснява в мотивите.

Голям ръст на хонорарите за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в търговския регистър

За една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка, се предлага значително увеличение на минималното възнаграждение. И тук отново то се изразява не само в твърдата сума, но и в добавката към нея, определена като процент от цената на договора или акта.

Предлага се следното: „за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;“.

Ако пак вземем пример с договор за 50 000 лв., в момента за съставянето му адвокатът е предвидено да получи най-малко 450 лв., а според предлаганите промени хонорарът му ще е 2500 лв. Увеличението идва най-вече от завишения процент от стойността на договора, а не от твърдата компонента на минималното възнаграждение.

Освен това се изменя концепцията за заплащането на услугите на адвокатите, свързани с търговския регистър. Ако сега принципът е, че се дължи една твърда такса и за регистрация, и за вписване на промени, в проекта се предлага друго. Една тарифа за „пълния пакет“ (независимо дали се отнася за първоначална регистрация, или за промяна в обстоятелствата) – когато адвокатът и изготвя документите, и заявява вписването на обстоятелствата. И половин цена, когато само подава документите, без да ги изготвя.

Така сега се предлага следното минимално заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец – 250 лв.; (сега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (сега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.; (сега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (сега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.; (сега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (сега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.; (сега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.; (сега 400 лв.)

Вдига се и минималното заплащане за дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Изрично се предвижда, че възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка.

Двойно до 1000 лв. да скочи минималният хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, се предлага още в проекта.

6000 лв. минимален хонорар за най-тежките наказателни дела

Предлага се увеличение и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението става:

по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (сега 400 лв.);
до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (600 лв.);
до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв. (1000 лв.);
до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв. (1500 лв.);
над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв. (2000 лв.);
доживотен затвор – 6000 лв. (4000 лв.)

Освен това от 100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

- реклама -