отпуска

Предлагат допълнителен отпуск за доброволчество

Предлагат допълнителен отпуск за доброволчество.

Работниците, включително държавните служители, да имат право на 2 дни допълнителен отпуск за участие в доброволческа дейност.

Това предвижда нов Закон за насърчаване на доброволчеството, предложен за обществено обсъждане.

Целта му е създаване на благоприятна среда за насърчаване развитието на доброволческите

дейности според актуалните национални нужди и в съответствие с правилата, стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз и отделните държави членки.

Приемането на предложената правна уредба ще доведе до предприемане на мерки на национално

ниво, които в оптимална степен да разрешат дефинираните проблеми в действащата стратегическа,

правна и институционална рамка в областта на доброволчеството, пише в мотивите към проекта.

Той предвижда забрана на доброволчество, което замества предоставянето на работна сила по трудово правоотношение.

Организаторът на такава дейност и доброволецят пък ще могат да сключват договор – писмено или устно. 

При устно сключване на договор организаторът на доброволческата дейност е длъжен да издаде

писмено потвърждение за сключения договор по искане на доброволеца.

Сключването на писмен договор пък е задължително при  доброволчество,

свързано с повишен риск за живота и здравето на доброволеца, както и такова осъществявано от чужди граждани в Република България.

С договора за доброволчество доброволецът и организаторът на доброволческата дейност уговарят взаимни права и задължения и специфичните условия за осъществяване на доброволческата дейност.

Организаторът на доброволческата дейност е длъжен да застрахова доброволеца срещу злополука при и по повод изпълнението на доброволческата дейност, когато доброволческата дейност се осъществява при условия, вредни  за живота и здравето на доброволеца или така е уговорено.

Организаторите на доброволческа дейност ще отговарят за вреди до размера на причинените виновно от доброволеца вреди при или по повод извършването на доброволческата дейност. Те обаче ще имат право, ако са обезщетили щетата на получателя да търсят обезщетение от доброволеца, ако се докаже, че той е причинил вредата умишлено или поради груба небрежност.

- реклама -