Министерски съвет програма план за действие България 2020 кандидатура прокурор

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2019 – 2020 година.

Основната цел на документа е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на Програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигането на тези цели през периода 2019-2020 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области.

За всяка стратегическа цел и приоритет е дефиниран набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия напредък. Предварителната оценка на въздействие от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани значителни дългосрочни ефекти. Към 2020 г. БВП би нараснал с 6,4%, ако планът за действие бъде реализиран с посочените като вече осигурени средства, и с 9,7%, ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за тяхното изпълнение средства.

Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната, енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 г. износът на страната би нараснал съответно с 2 и 2,5%.

В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като по този начин се отчита напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области.

Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of Bulgaria’s Investment in Long-term Advance). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, генерирани в резултат на направените в периода 2019- 2020 г. интервенции и тези ефекти се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).

- реклама -