ЕК готовност санкции Русия отражение

ЕК постави 17 условия на България в доклада за наблюдението на правосъдието и вътрешния ред

Европейската комисия постави 17 условия на България в доклада си по механизма за наблюдение на правосъдието и вътрешния ред

ЕК публикува днес най-новия си доклад в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), прилаган спрямо България. След десетгодишно функциониране на механизма за сътрудничество и проверка Комисията направи преглед на стъпките, предприети от България във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност, на постиженията, на оставащите предизвикателства и на мерките, които все още трябва да бъдат взети, за да може да се преустанови прилагането на МСП, съобщиха от ЕК.

Първият заместник-председател Тимерманс заяви:

„През последните десет години България постигна значителен напредък в изпълнението на реформите по МСП. Особено що се отнася до законодателните и институционалните промени в съдебната сфера. Предвид значителния допълнителен напредък, отбелязан миналата година, постигнатото до момента позволява да се пренасочи вниманието към оставащите ключови стъпки, които трябва да бъдат предприети за постигане на целите по МСП и следователно за завършване на този важен процес в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в рамките на настоящия мандат на Комисията и в съответствие с поставената от председателя Юнкер цел. Темпът на този процес зависи от това колко бързо българските органи могат да осъществят определените оставащи стъпки по необратим начин, така че да не се поставя под въпрос постигнатият досега напредък“.

В своите доклади по МСП от 2015 и 2016 г. Комисията потвърди, че българските органи са предприели важни стъпки, за да върнат реформата на дневен ред. Докладът от 2017 г. показва, че България е постигнала допълнителен значителен напредък. Той е в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система. Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение. Като цяло напредъкът през последните десет години не беше толкова бърз, колкото се очакваше. А редица предизвикателства остават да бъдат преодолени. Новото правителство ще трябва да продължи реформата. Както и да гарантира постигането на необратими резултати. Комисията също така счита, че МСП не следва да бъде обвързван с други области на правото на ЕС.

На този етап Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен

При все това е възможно да се определят някои ключови препоръки, чието изпълнение да доведе до приключването на процеса по МСП. Приключването на процеса по МСП в рамките на мандата на настоящата Комисията и в съответствие с целта, поставена от председателя Юнкер, зависи от това колко бързо България може да изпълни препоръките, изложени в настоящия доклад, по необратим начин.

Комисията счита, че целите на МСП могат да бъдат постигнати чрез изпълнение на препоръките в настоящия доклад. Тя ще работи в тясно сътрудничество с българските органи, ще предоставя помощ при необходимост и ще направи оценка на отбелязания напредък към края на 2017 г.

От Брюксел посочват 17 препоръки, които са необходими, за да се гарантира постигане на целите по МСП и евентуално отпадане на мониторинга:

Съдебна реформа:

*да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия ВСС, като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите.

*да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно. Иа се основава на качествата на кандидатите. Като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд.

*да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората. Особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите. Да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например от СПСР и/или Съвета на Европа.

*да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

*да се публикува за обществена консултация доклад. В него подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията.

*да се намери решение на положението с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа новите стандарти за натовареност. И да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие.

*да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките на СПСР във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции. Включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

* да се изготви пътна карта за изпълнението на препоръките, съдържащи се в изследването. Включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Корупция:

*да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията. И да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията.

*да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация.

*на основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта. Като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

*да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди. Както и за изпълнението на наказанията.

*да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки. Както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски.

*да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи.
*да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията.

Организирана престъпност:

*да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди. Както и за изпълнението на наказанията.

*да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. И да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно.

- реклама -