схема, източване, НОИ, пенсии, извънредно положение, мерки НОИ, пенсионни фондове, пенсии ДОО бюджет заплати,

Полезно: Как се определя осигурителният доход

Осигурителен доход е доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, като той включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност.

Регламентира се ежегодно със Закона за бюджета на ДОО в диапазон между минимален месечен размер, определен по икономически дейности и квалификационни групи професии,

за някои групи осигурени лица, и максимален размер, еднакъв за всички осигурени лица, обясняват експертите от НОИ.

Осигурителният доход на осигурените от работодател лица представлява полученото, включително

начисленото и неизплатено или неначисленото брутно трудово възнаграждение,

но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя.

Включва всички доходи и възнаграждения, включително изплатеното от осигурителя възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност и други доходи от трудова дейност с ограничение до максималния му месечен размер.

Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя се определя пропорционално на дните с възнаграждения/доходи, които са елемент на осигурителния доход.

Осигурителните вноски за държавните служители се дължат върху получените или начислени и неизплатени брутни месечни възнаграждения по служебни правоотношения,

но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на държавния бюджет.

 За държавните служители не се определят минимални осигурителни доходи, както при работниците и служителите наети по трудови правоотношения.

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход,

който е в диапазона между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (без земеделските стопани и тютюнопроизводители, упражняващи само земеделска дейност)

се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Годишният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица се формира като разлика между декларирания или определения с ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Върху годишния осигурителен доход се дължи окончателна осигурителна вноска в размера, определен за фонд „Пенсии“,

фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд и за ДЗПО в УПФ за родените след 31.12.1959 г.

Морските лица се осигуряват върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.

Морските лица не са самоосигуряващи се по смисъла на КСО, но осигурителният им доход е обвързан с минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Средният осигурителен доход на база постъпилите приходи от осигурителни  вноски през 2021 г. е 1 177,36 лв. (при план 1 164,01 лв.) или с 1,1 на сто по-висок от планирания и със 7,9 на сто по-висок от отчетения през 2020 г. (1 091,15 лв.).

Източник: Pariteni.bg.

- реклама -