пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг

Пиша и говоря правилно! Свой или негов – кое да изберем!

Една от най-често допусканите грешки в речта е свързана с употребата на местоименията свой/негов. Грешният вариант е толкова разпространен като употреба, че за някои хора правилният звучи неестествено. Как да избегнем грешките?

Най-напред трябва да знаем, че проблемите идват, когато притежателят е трети човек – не е говорещият или слушащият.

След това трябва да преценим дали думата изпълнява служба на подлог в изречението. Ако е подлог, тя ще може да се замени с местоимения от 3 л. единствено и множествено число – той, тя, то, те. Тогава, за да изразим принадлежност, ще използваме местоименията свой, своя, свое, свои.

Иван взе своята книга от етажерката.

Той взе своята книга от етажерката.

Иван е подлог, а от така използваното местоимение разбираме, че книгата е негово притежание. В речта най-често говорещият би казал:

Иван взе неговата книга от етажерката.

Тогава обаче се получава двусмислица. От граматична гледна точка е явно, че книгата не е притежание на Иван. Но чия е? Може да е на Петър, на Георги, на Драган… Налага се да се даде допълнителна информация.

Иван искаше да се запознае с писателя и да прочете неговата книга.

От това изречение става ясно, че Иван е подлог, а книгата е притежание на писателя.

Той искаше да се запознае с него и да прочете неговата книга.

Изреченията от въпроса, зададен миналата седмица, са правилно написани.

С кой влак ще пътуваш утре?

Формата кого тук е неуместна, тъй като тя е само за лица. За предмети и животни винаги използваме въпросителното местоимение кой.

Кои куфари ще вземеш за пътуването?

От това изречение става ясно, че ще носим много багаж със себе си и ще ни трябват няколко куфара. Затова въпросителното местоимение е в множествено число и е изписано с буквата И. Ако куфарът е един, изречението ще изглежда така:

Кой куфар ще вземеш за пътуването?

Тази седмица ви питаме правилно ли са написани изреченията:

Баба Илийца носеше на ръце своето внуче.

Баба Илийца носеше на ръце нейното внуче.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -