сложно изречение, запетая, писане

Пиша и говоря правилно! Пунктуацията в сложното съчинено изречение

Продължава нашата неделна рубрика, в която Илияна Иванова – специалист по български език дава ценни съвети за най-спорните неща в родния правопис.

В практиката често изпитваме колебание, когато трябва да поставим пунктуационните знаци в сложното изречение.

Причината е, че важат различни правила за съчинителните и подчинителните връзки, а и защото добре трябва да познаваме синтаксиса, за да избегнем грешките.

Ще припомним правилата, като започнем със сложното съчинено изречение. За част от тях вече сме говорили в статиите за простото изречение. Тук разликата е, че ще има повече от едно сказуемо.

В сложното изречение със запетая се отделят простите изречения, които са свързани безсъюзно.

Залезът пулсираше с огнен отблясък, вятърът си и играеше с косите й и ги разпиляваше на фона на огненото небе.

Не се отделят със запетая две прости изречения, които могат да се употребяват самостойно в речта, ако са непосредствено свързани със съюзите И, ИЛИ.

Локомотивът пискливо изсвири и влакът бавно потегли от перона.

Учех или спях и времето бързо отмина.

Пред И, ИЛИ се пише запетая, ако непосредствено пред тях има вметната или обособена част:

Гората, попарена от сланата, и полето, притъмняло от облаците, се появиха от двете му страни и отново го върнаха към тежките мисли.

Мислеше, разбира се, и копнееше за красивата непозната.

Това правило важи и при наличието на обръщение:

Самотата, синко, и липсата на любов, са най-страшното за човека, пази се от тях.

Запетая се пише пред съчинителните съюзи като но, а, ала, ама, обаче.

Ще се върнем отново, обаче този път ще сме подготвени.

В изречението думата обаче играе ролята на съюз и може да се замени с но, затова пред него се поставя запетая. Когато обаче е вметната дума, запетая не се пише.

Запетая се пише пред съюзите за присъединяване та, па, че:

Отидох до съседния град, та видях свят, че научих всичко.

Пред втората част на двойките съюзи и-и, или-или, дали-или, нито-нито, ту-ту:

Светът нито се събуждаше, нито имаше намерение за това.

Класът дали е готов, или – не, не беше важно, но всички бързаха за изпита.

Пред всяка следваща употреба на съюза И се пише запетая пред него. Трябва обаче да имате предвид, че това правило важи само ако съюзът И въвежда синтактично равноправни единици. Ако са различни, запетая не се пише.

Мъжът и жената говореха високо и ръкомахаха енергично.

В първия случай съюзът И свързва два подлога, а във втория – двете прости изречения. Тогава запетая не се пише.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -