Пиша и говоря правилно! Гоним 70 руски дипломати!

България отзова 70 руски дипломати. Съществителните имена, които означават лица, имат само обикновена форма за мн. ч.

240 депутати, трима учители, двама шофьори

В нашето училище трима ученици имат отлични оценки на изпитите.

Правилото за бройна форма важи само за съществителни имена от м. р., които изразяват предмети или животни. Тя се образува с окончание -а/-я и се употребява след числителни бройни имена: седем, двадесет и т. н., и след местоименията колко, колкото, няколко, толкова.

Пътувахме дълго и се наложи да сменим три автобуса.

В зоологическата градина видяхме два големи слона.

Бройната форма отпада в случаите, когато между числителното и съществителното има предлог.

Видяхме два от най-големите слонове.

Отпада във възклицателно изречение.

Колко борове имаше там!

Не се използва бройна форма след съществителните имена двойка, тройка, десетка, дузина, чифт, както и след думи, с които не се назовава точно количество: стотици, милиони, милиарди.

Десетки камъни се търкаляха пред очите ни.

Стотици автомобили преминаха само за няколко часа.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Когато пристигнахме на плажа слънцето все още не препичаше, а само весело се усмихваше. То ни пощипваше по бузите с лъчите си, а вятъра само ни погали и отнесе широкополата ми капела. Тя се плиосна върху вълните и се понесе като чайка като все повече и повече се одалечаваше от морският бряг.

Първото изречение е сложно смесено и започва с подчинено изречение, чийто край е след съществителното плажа. Там трябва да поставим запетая за край на подчиненото изречение. Глаголът препичаше е използван неправилно, по-добре е да се използва глаголът печеше. Във второто изречение съществителното име вятър е подлог и следва да се напише с пълен определителен член. Прилагателното име широкополата е написано правилно слято, защото първата част пояснява втората. Има грешка в глагола пльосна, след съгласна използваме ЬО за омекотяване. В изречението два пъти е употребена думата като. В като чайка тя е предлог и не изисква писане на запетая. Следващата въвежда подчинено изречение, затова пред второто като следва да поставим запетая. Глаголът отдалечаваше има нужда от корекция – представка ОТ и корен далеч. Прилагателното морският в изречението трябва да бъде с кратък определителен член – от него/ от морския бряг.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Чу се трясъка и на двата прозорци – горният, и долен, а стъклата се посипаха на прашният под. Момичето престъпи плахо на пред като внимателно избутваше счупените парчета. На вън вятърът продължаваше да бошува с пълна сила.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -