Парламентът забрани износа на нефт и нефтени продукти с произход Русия (На живо)

Забранява се продажбата на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение към регламент на ЕС, с произход от Русия или изнасяни от Русия, които са внесени у нас въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет (МС), на купувачи, от друга държава член или в трета страна.

Това реши парламентът

с приетия на второ четене Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Вносители са Мустафа Карадайъ

и група народни представители.

Забранява се трансферът и транспортът, както и продажбата на купувачи в други държави от ЕС или извън него, на нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от МС.

Изключения са правят при

продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на нефтопродукти, изброени в приложение от регламент на ЕС, получени от суров нефт, при условие, че са предназначени само за употреба в Украйна и не се цели заобикаляне на забраните.

Контролът по прилагане на

забраните и дерогациите се осъществява от Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите, записаха депутатите. Лице, което наруши забраните, да се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв., реши парламентът.

За деклариране на непълни,

неточни или неверни данни имуществената санкция е от 5 000 до 10 000 лв, освен ако деянието не съставлява престъпление. Отхвърлено беше предложението на „Продължаваме Промяната“ (ПП)

имуществената санкция

при системно нарушение да е 5 на сто от общия оборот на задълженото лице за предходната финансова година.

Не се прие и текстът на ПП

преработвателите на суров нефт и нефтени продукти, извършващи дейност на територията на България, да са длъжни да изработят план-график за преход към извършване на стопанската си дейност без суров нефт или нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия след 31 декември 2024 г.

Гласувани бяха и промени в

Закона за концесиите, според които не се възлагат концесии за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, на лица, попадащи в обхвата на регламент на ЕС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия в Украйна.

Възложените концесии по Закона

за концесиите до влизането в сила на този закон се прекратяват в едномесечен срок от получаването на положително решение на Европейската комисия по този закон. Дейностите, възложени с концесионния договор, се запазват и се осъществяват от държавата, като за достъпа се събират такси, определени с акт на Министерския съвет,

и се гарантира достъпът до

стратегическите обекти с оглед обезпечаване на дейността на лицата, опериращи в тях.

Законът влиза в сила от 5 февруари 2023 г. с някои изключения.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено