Man hands with coins in glass jar, close up. Responsible investing. Pension. Glass jar with coins and an inscription pension. Man holds coin in his hand

Пенсии: Повече пари за пенсии

Пенсии: Повече пари за пенсии – с половин милиард лева нарастват разходите за пенсии. Втората по значимост група от разходи за полугодието е за краткосрочните обезщетения и помощи.

Разходите за пенсии за първите шест месеца

на годината са с 564,1 млн. лв. или с 8,8% по-големи спрямо същия период на 2021 г. Това сочат данните от касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, съобщиха от Националният осигурителен институт (НОИ). Институтът предоставя всеки месец информация за изпълнението на бюджетите.

Общият размер на отчетените приходи

в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) към 30 юни 2022 г. е 4 702,9 млн. лв. Постъпилите приходи са с 363,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи възлизат на 8 153,9 млн. лв. Разходите са с 308,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 6 963,5 млн. лв.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“

от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 736,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,1 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми

за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 100,8 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. За изплащане на т.нар. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,1 млн. лв.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към 30 юни са в размер на 1 013,5 млн. лв. или 44,3% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за шестте месеца на годината са

с 6,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО към месец юни е 3 422,8 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 юни са в размер на 43,1 млн. лв., което представлява 40,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 юни са в размер на 31,9 млн. лв., което представлява 46,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 6,3 млн. лв.

повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Отчетените приходи във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към 30 юни са в размер на 1 177,3 хил. лв., което представлява 47,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 280,3 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 576,1 хил. лв., което представлява 12,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 713,8 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

- реклама -