Man hands with coins in glass jar, close up. Responsible investing. Pension. Glass jar with coins and an inscription pension. Man holds coin in his hand

Пенсии: Нови изисквания за гарантиране на вторите пенсии

Нови изисквания за гарантиране на вторите пенсии. Фондовете, които изплащат втори пенсии, трябва да разполагат с ликвидни средства в размер

не по-малък от дължимите

плащания към пенсионерите. Съответно лицата, получаващи втората си пенсия разсрочено, и техните наследници за следващите 6 месеца, вместо за следващите 12 месеца.

Това предвиждат

промени в Наредба No 10 за изискванията към границата на  платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружества, качена за обществено обсъждане от Комисията за финансов надзор.

Промяната се налага

заради сравнително кратките периоди, в които се извършват разсрочените плащания при придобито право на пенсия – на практика малко над 12 месеца вследствие

нарастването на максималния

допустим размер на разсрочените плащания поради регулярното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст, уточняват от КФН.

Извършването на

разсрочените плащания в рамките на такива периоди на практика предполага поддържането на значителна част от активите на фондовете за извършване на плащания

само в ликвидни средства

(но не и в други допустими от закона активи) за почти целия период, през който са дължими разсрочените плащания.

Посредством въвеждането

на изискване за ликвидни средства за 6-месечен период се разширяват възможностите за инвестиране на средствата на фондовете за извършване на плащания и съответно за постигането на доходност, с която да бъдат актуализирани пенсионните плащания.

С проекта също така

се либерализират ограниченията за инвестиране на собствените средства на пенсионноосигурителните дружества, покриващи границата на платежоспособност,

във влогове в една банка,

като действащият лимит от 5 на сто се увеличава на 25 на сто.

Съществуващият лимит

от 5 на сто, съчетан с изискването на минимален кредитен рейтинг на банката, препятства пълноценното използване на възможността за инвестиране в банкови влогове.

Увеличаването му до 25

на сто позволява по-ефективно управление на собствените средства на пенсионноосигурителните дружества посредством вложения, осигуряващи сигурност и разполагаемост на средствата в съответствие с предназначението на границата на платежоспособност.

- реклама -