пари, милиарда, мораториум, енергия, ток парно

Печалбата на банките е 1,2 млрд. лева

Печалбата на банковата система към 31 октомври е 1,2 млрд. лв. спрямо 796 млн. лв. за първите десет месеца на 2020 г., съобщава Българската народна банка (БНБ).

През октомври активите на банковата система нарастват с 931 млн. лв. (0,7 на сто) до 133,6 млрд. лв. На месечна база в структурата на баланса се повишава размерът на кредитите и авансите и делът им достига 63,5 на сто.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (до поискване) намалява с 4,6 млрд. лв. (17,5 на сто) главно поради спада на паричните салда в централни банки и възлиза на 16,3 на сто от общите активи (при 19,9 на сто в края на септември).

Делът на дълговите ценни книжа се повишава до 15,4 на сто (при 15,0 на сто в края на септември).

Отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 313,5 на сто (при 281,9 на сто в края на септември), пише „Монитор“.

Ликвидният буфер е 33,4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10,7 млрд. лв. при съответно 36,3 млрд. лв. и 12,9 млрд. лв. в края на септември.

Брутните кредити и аванси през октомври се увеличават с 4,7 млрд. лв. (5,5 на сто) до 88,6 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3,8 млрд. лв. (37,4 на сто) до 14,0 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система спрямо края на септември отчита растеж с 839 млн. лв. (1,1 на сто) до 74,5 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 567 млн. лв. или 1,5 на сто) и за домакинства (с 314 млн. лв. или 1,1 на сто), докато тези за други финансови предприятия и за сектор държавно управление намаляват съответно с 30 млн. лв. (0,6 на сто) и с 12 млн. лв. (1,4 на сто).

През октомври депозитите в банковата система нарастват с 641 млн. лв. (0,6 на сто) до 114,0 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинствата (с 502 млн. лв. или 0,8 на сто) и на кредитните

институции (с 388 млн. лв. или 7,7 на сто). Намалява ресурсът от други финансови предприятия (със 176 млн. лв. или 3,9 на сто), от сектор държавно управление (с 40 млн. лв. или 1,2 на сто) и от нефинансови предприятия (с 34 млн. лв. или 0,1 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16,4 млрд. лв., като спрямо 30 септември се увеличава с 82 млн. лв. (0,5 на сто) под влияние на растежа на печалбата.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 октомври е 8437 млн. лв., от които 6587 млн. лв. – за предприятия и 1850 млн. лв. – за домакинства.

- реклама -