депутати гласуване АПК президент вето Търговски закон акции поименни приносител бюджет храните промени търговска тайна Караиванова КФН кворум народни представители

Парламентът прие поправките в Търговския закон – всички акционери излизат на светло

Парламентът премахна възможността за издаване на акции на приносител.

Това стана с приемането на второ четене на изменения в Търговския закон, внесени от Министерския съвет.

Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции.

С това депутатите премахнаха възможността за анонимни акционери във фирмите.

Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител да се заменят с поименни такива.

Промяната се прави, за да се идентифицира собственикът, защото с тези на приносител смяната на собственик била много лесна, а в Търговския регистър липсва информация за това кой упражнява властта с тях, се посочва в мотивите.

Компаниите ще трябва да водят и книги за акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър. Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, 2 месеца след упоменатия срок. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца и отново ще се изпраща до прокуратурата.

Когато акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока, дружеството ще ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

С промените се транспортира и евродирективата за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма.

- реклама -