вероизповеданията

Парламентът гласува преобразуването на болница „Лозенец“

Парламентът даде „зелена светлина“ за преобразуването на болница „Лозенец“.

Това се случи след като депутатите приеха текстове от Закона за лечебните заведения на второ четене.

Болницата вече няма да е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерски съвет. Депутатите възложиха на Министерски съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон да преобразува болница „Лозенец“ в лечебно заведение – еднолично акционерно дружество – Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“.

Народните представители регламентираха в Закона, че при преобразуването на болницата движимото и недвижимо имущество – държавна собственост, предоставено за управление на лечебното заведение, което се преобразува и е включено в баланса му, става собственост на дружеството.

До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата.

Парламентът реши лечебното заведение да продължи да осъществява дейностите по обучението на студенти и специализанти въз основа на определената на болница „Лозенец“ акредитационна оценка.

Съгласно текстовете в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

- реклама -