Пари: Повече българи с намалена пенсия

Пари: Повече българи с намалена пенсия. Нараства броят на хората, които се пенсионират при недостигащ стаж.

Повече българи взимат пенсии с намален размер, защото са се пенсионирали до една година преди да навършат нужната възраст за пенсия, показват данните на НОИ.

През миналата година са отпуснати 5 894 пенсии,

с недостигащи средно 10,5 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.  Техният дял е 12,2 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, докато през 2020 г. делът им е бил 11,2%. Има увеличение в броя им през 2021 г. спрямо 2020 г. с 577 (10,9 на сто).

Повече хора са се пенсионирали и при непълен

осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2021 г. Техният брой е 11 294, което е с 1 185 човека повече или с 11,7% по-висок от 2020 г., а средният им осигурителен стаж е 22,8 години.

Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, каквито са военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др , е 575 или

1,2% от всички новоотпуснати лични пенсии

за осигурителен стаж и възраст. Този брой е с 26 (4,7%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2020 г. пенсии от същия вид (549).

През 2021 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 88 264, с 3 291 (3,9%) повече спрямо 2020 г. Лични пенсии са получили 72 936 пенсионери, с 52 (0,1%) повече спрямо предходната година,

а наследствени пенсии са получили 15 328 лица,

с 3 239 (26,8%) повече спрямо 2020 г. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 48 358 лица или на 66,3% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2020 г. този процент е бил 65,1%).

Спрямо 2020 г. има увеличение в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 896 (1,9%). Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО през 2021 г., са 24 512 или 50,7% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през 2020 г. техният дял е бил 52,8%). Броят им през тази година е с 550 (2,2%) по-нисък от броя на отпуснатите през 2020 г.

През 2021 г. на 14 лица са отпуснати пенсии по чл.69а

от КСО – балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации, което е с 3 пенсии повече в сравнение с 2020 г. През 2021 г. пенсионерите с пенсии, отпуснати по чл.69б от КСО (пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд), са 6 069. Броят им е намалял с 345 (5,4%) спрямо предходната година. Техният дял е 12,6 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (2020 г. – 13,5%).

- реклама -