Пари от земя: Как се определя каква рента ще получите от земята си

Пари от земя: Как се определя каква рента ще получите от земята си? Започва изплащането на рентите за тази година. Идва времето за изплащане на ренти тази година. Собствениците на земи в повечето случаи не знаят правата си.

Когато имате сключен договор за ползване

на земята, в него трябва да е упоменато в какъв срок ще бъде разплатена рентата. Ако арендаторът не ви изплати дължимата рента, имате право да развалите договора. Забавянето обаче не е основание за разваляне на договора.

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.5 от Закона за арендата в земеделието, ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година.

Възможно е в договора за аренда да се

уговори срок в полза на арендатора като плащането на възнаграждението е отложено за по-късен момент (например до края на календарната година, в тримесечен срок от реализация на продукцията, след изтичане на стопанската година, но не по-късно от три месеца и др.).  Ако арендаторът не плати в уговорения срок, дължи законната лихва  върху главницата от датата, на която задължението е станало изискуемо.

Вземанията на арендодателя по договор

за аренда се погасяват с кратката тригодишна погасителна давност, тъй като представляват периодични плащания.
За уважаване на претенцията за заплащане на дължима рента е необходимо да е налице валиден договор за аренда между страните. Същият следва да съдържа уговорки относно предмета, сроковете, видът и размерът на уговореното възнаграждение.

При възникнал спор размерът на дължимата рента

се установява от съда. Това става с помощта на съдебно-аграрно или съдебно-икономическа експертиза.

Източниците на информация, които вещото лице следва да използва, се определя според начина, по който е уговорено рентното плащане.

В някои случаи е необходимо вещото лице да извърши проверка в счетоводството на арендатора като установи и съпостави редица данни. В други – възнаграждението се определя въз основа на рентните плащания, извършвани от други арендатори в посоченото землище или земеделски район.

Как се определя размерът на рентата

Данни за размера на поземлената рента  се публикуват и от Националния статистически институт (НСИ), но според експерти тя е доста противоречива. Определя се основно от произведеното количество и изкупните цени на отглежданите земеделски култури. Според експерти  предоставяната информация в редица случаи не е задълбочена.

Миналата година например хората получиха доста по-високи ренти спрямо 2020 г. В Добруджа средната рента стигна 100 лв./дка. На места имаше и ренти от по 120 лв./дка – например в някои землища на община Балчик. В районите на Каварна, Шабла и Тервел се дават по 90-100 лв. на декар.

Високи са плащанията и в Силистренско, където кооперации даваха между 70 и 90 лева на декар. В селата на община Монтана кооперациите плащат по 40 лв. на декар. В района на Лом рентите бяха около 60 лева на декар, докато в Берковица са най-ниски – едва 18 лв.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено