родители хора деца семейства бездетни истерия отнемане социални държава стратегия баща ДНК

Отпуските – проблем на родителите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Народното събрание Никола Минчев и депутатите от Комисията по труда и социалната политика във връзка с новия текст от Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ),

който регламентира индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Омбудсманът подчертава, че с новия текст в КТ се въвеждат изискванията на Директива 2019/1158/ЕС за подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Директивата насърчава държавите-членки да предоставят правото на родителски отпуск на всички работници, които имат родителски задължения в съответствие с националните правни системи, без да създава ограничения.

„Целите на отпуска, предвиден в Директивата и транспонирани в чл. 164в от КТ, са две – родителите да участват равностойно в отглеждането на детето и бащите да бъдат насърчени да полагат грижи за децата, с цел майките да имат възможност да се върнат на работа.

В Директивата се посочва, че проучванията показват, че в държавите-членки, които предоставят значителна част от родителския отпуск на бащите и по време на този отпуск предоставят на работника заплащане или обезщетение, с относително висок коефициент на заместване на дохода, се наблюдава по-висок дял на ползване на отпуска от бащите и положителна тенденция в дела на заетост на майките.

В този смисъл изискванията на Директивата са спазени, като отпускът е регламентиран в законопроекта като самостоятелен,

предназначен за ползване само и единствено за бащата и осиновителя, без възможност да се прехвърля на майката или на друг член на семейството“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обаче посочва, че с така предложения текст в законопроекта е въведено и ограничение за ползването на отпуска в чл. 164в от КТ. т.е. правото на ползване е поставено в зависимост от ползването, от страна на бащата, на други отпуски, прехвърлени му от майката. Това са отпуските по чл. 163, ал. 10, чл.164, ал.3, чл.164б, ал.2 и 5 и чл. 167, ал.1 от КТ.

„Тези ограничения за ползването на отпуска противоречат на идеята на Директивата да се повиши дела на заетост на майките чрез по-активно ангажиране на бащите в отглеждането на децата“, категорична е Диана Ковачева.

Тя подчертава, че в Кодекса на труда не бива да се създава пречка пред индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-години от бащата (осиновителя), защото и Директивата не изисква да бъде направено подобно ограничение.

„В случай, че изискването остане, смятам, че следва в Преходна разпоредба на Кодекса на труда да бъде регламентирано как ще се ползва това право на отпуск при заварените случаи.

От така предложените текстове не става ясно как родителите на деца под 8-годишна възраст, които са се възползвали от възможността за прехвърляне на цитираните отпуски,

преди влизането в сила на новата разпоредба, ще могат да ползват отпуск по чл. 164в от КТ“, посочва още омбудсманът.

Диана Ковачева обръща внимание на факта, че при така предложените текстове, без преходна разпоредба, която да уреди заварените случаи,

бащите ще бъдат лишени от правото на избор по отношение на ползването на отпуск от бащата (осиновителя) предварително, преди нормата да е влязла в сила.

„Те ще загубят изначално правото си да преценяват дали да се съгласят да им бъде прехвърлен отпуск от страна на майката или не, с оглед на новата възможност да ползват на собствено основание отпускът по чл. 164в от КТ.

При тази редакция на текста новата разпоредба ще бъде приложима само за родителите, които, преди влизането в сила на Закона,

не са се възползвали от възможността за прехвърляне на отпуск от майката на бащата“, подчертава общественият защитник.

Проф. Ковачева акцентира също и че ако въпросът за ползване на новия отпуск от заварените случаи не бъде решен по справедлив начин,

то Кодексът на труда като постави родителите на деца до 8-годишна възраст в неравностойно положение, ще доведе до нарушение на Закона за защита от дискриминация.

„На практика някои родители ще могат да ползват отпуск в размер на 2 години от страна на майката и 2 месеца, ползвани от бащата, независимо дали майката е ползвала или прехвърлила индивидуалното си право на отпуск на друг член от семейството, с изключение на бащата.

В другия случай, ако цитираното право на майката е прехвърлено на бащата, то общо платения отпуск,

който двамата родители ще ползват за отглеждане на детето ще е с два месеца по малко,

тъй като бащата (осиновителя) ще изгуби правото да ползва самостоятелно своите два месеца платен отпуск“, пише още омбудсманът.

Ковачева посочва и друга неяснота, която ще породи затруднения при прилагането на новоприетите текстове от двете страни на трудовото правоотношение, включително и от съдилищата, ако въпросът бъде отнесен пред тях.

Това е проблемът за контрола на използвания отпуск за период от два месеца, във връзка с това какъв брой дни се съдържат в отпуска с продължителност от два месеца.

„Този въпрос ще възниква, когато отпуска се ползва от работника и служителя на части – в дни, а не в месеци.

Предложеният текст, регламентиращ отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), в чл. 164в, ал. 3 от Законопроекта дава възможност отпускът от 2 месеца да се ползва наведнъж или на части.

Така ще се създаде затруднения при броенето на срока, както от страна на работниците и служителите, така и от работодателите, което може да доведе до ощетяване на работниците,

имайки предвид че отпускът е регламентиран в месеци, а на работниците е дадено правото да го ползват и в календарни дни“, посочва омбудсманът.

В заключение проф. Ковачева предлага срокът на отпуска да бъде регламентиран в работни дни, който работникът и служителят ще могат да ползват наведнъж или на части, за което ще им се заплаща обезщетение.

„Така ще има яснота за количеството дни, които работникът ще ползва, независимо дали ги ползва наведнъж или на части, при условията на чл. 164в от Кодекса на труда“, допълва общественият защитник.

- реклама -