река Марица, замърсяване, екокатастрофа, пестициди нефтопродукти

Отново замърсиха река Марица, този път с нефтопродукти

Ново замърсяване на река Марица, но този път с нефтопродукти.

РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват поредното замърсяване на реката.

Контролните органи на МОСВ установиха инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване. Установена е производствена авария в цех от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му, съобщава Нова телевизия. 

Взети са проби от реките Пишманка и Марица за нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди. Установен е филм от нефтопродукти по течението и на двете реки, както и при мостовете на Марица при село Огняново и Стамболийски.

Втори екип от експерти от Регионална лаборатория – Пловдив извършва мониторинг на Марица в участъка от Пловдив до Стамболийски за установяване разпространението на замърсяването с нефтопродукти. След приключване на проверките БДИБР ще публикува допълнителна информация за резултатите. 

От фирмата писмено са уведомили РИОСВ-Пазарджик за причините и предприетите действия. Преди възобновяване на производствения процес РИОСВ ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните  води на предприятието.

- реклама -