Летище София паспортна концесия проверка пътници служители правителство, мерки, въздушен транспорт, криза

Обявлението за концесията на летище „София“ беше публикувано

Днес, 5 юли 2018 г., в „Официален вестник“ на Европейския съюз е публикувано обявлението за възлагане на концесия на летище София. Номерът на публикацията е 2018/S 127-290417.

Това съобщиха от транспортното министерство.

След публикуването на обявлението, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има правото и задължението да осигури пълен и безпрепятствен достъп до документацията за концесията, така, както е посочена по-долу. Целта е да се осигури равен и едновременен достъп до условията за концесията на всички потенциални инвеститори.

Информацията, свързана с концесията на летище София (решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедурата; решението на Министерския съвет за одобряване на решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; обявлението за откриване на процедурата; обосновката за концесията; документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор), може да бъде намеренa в Националния концесионен регистър, който се поддържа на страницата на Министерския съвет. Достъпът до Националния концесионен регистър е неограничен.

С посочените по-горе действия Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стриктно спази Закона за концесиите, който изисква информацията за концесията да бъде публикувана след публикуване на Обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Информацията, която е достъпна от Националния концесионен регистър, поддържан на интернет страницата на Министерския съвет, ще може да бъде намерена и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, до края на днешния ден.

Подчертаваме, че публично достъпните за концесията на летище София документи са изготвени на база на анализите на Световната банка, в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие. Изводите и препоръките от посочените анализи са залегнали в изброените по-горе документи.

- реклама -