Обявиха как ще се кандидатства за безплатно саниране

Обявиха как ще се кандидатства за безплатно саниране. Предложения могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

официално публикува утвърдени

Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им

чрез общинските/районните администрации.

Настоящият първи етап предвижда безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.

Предложения по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Тя ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му .

В настоящата схема е допустимо една

администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по нова процедура за изпълнение на втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап обаче безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и

кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

При първата процедура кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост в съответствие с условията, определени в тези насоки.

Оценката и класирането на проектните

предложения се извършва от оценителна комисия.

Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Във формуляра за кандидатстване кандидатите следва да предоставят информация за:

1.            Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (РЗП) – РЗП кв.м.

2.            Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия kWh/год.;

3.            Намаляване на емисиите на парникови газове (tCO2 /год.)

4.            Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия

5.            Брой обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – брой;

За Столична община максималната сума, която тя ще получи, е 150 млн. лева, а за градовете Пловдив, Варна и Бургас – по 80 млн. лв. За център са население по-малко от 150 000 души,

като Стара Загора и Русе например, сумата е 50 млн. лева.,

пише още в насоките. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект е 50 000 лева, а максималният за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено