Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти за „Фестивали и значими събития“

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на община Пловдив“ за следващата 2019 година.

Компонент 1  „Фестивали и значими събития“ обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града.

I.                   Кой може да кандидатства за финансиране:

1.      български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и/или търговци; кооперации по Закона за кооперациите;

2.      юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;

3.      пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

 

II.                Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

–        са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

–        се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

–        не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

–        За обстоятелствата по т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При установяване на обстоятелства по предходните точки, комисията не допуска кандидата до оценяване.

III.             Не се финансират:

–        Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019″.

–        Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;

–        Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

–        Предложения  за финансиране, организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

 

IV.              Необходими документи за участие в конкурса:

1.      Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;

2.      Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;

3.      Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.

4.      Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

5.      Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

6.      При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

7.      По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

8.      По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

V. Място и срок за подаване на документи

1.      Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1,  в срок от 3 септември до 17.15 ч. на 1 октомври 2018г.

2.      Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.

3.      Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.

4.      Документи се подават и по електронен път на адресculture@plovdiv.bg,  подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.15 ч. на 1 октомври 2018г.

- реклама -