АЕЦ Козлодуй Шести блок

Обсъждат стратегия за развитие на енергетиката в България

В столичния Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108 София ще се проведе публично обсъждане на идеен проект на „Стратегия за развитие на енергетиката в България. Визия в хоризонт до 2030 година“.

Организатори на събитието са: Български национален комитет по осветление (БНКО), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска фотоволтаична асоциация и Българска соларна асоциация. Модератор на събитието ще бъде проф. д-р инж. Валентин Колев, ръководител на катедра електроенергетика в Технически университет, гр. София. Идейният проект ще бъде представен от проф. д-р инж. Христо Василе,Технически университет, гр. София, а всички участници ще имат възможност да се включат в отворената дискусия.

Основна тема са дългосрочните цели на енергийната политика на Европейския съюз, като колективът разработил настоящата Енергийна стратегия на Република България в хоризонт 2020 година, представя визия за развитие на националната енергетика (производствена и потербителска) с оглед реализирането на Стратегията на Европейския енергиен съюз.

Основни цели пред стратегията:

Ограничаване на нарастването на цените на електрическата енергия за индустрията и бита. Разходът за електрическа енергия на домакинствата да не превишава 4 % от доходите им.

Друга цел е към 2050 година повече от 80 % от енергията в страната се предвижда да се произвежда от местни енергийни суровини (Слънце, вятър, водна енергия, биомаса и други). По този начин ще се повиши енергийната независимост на страната.

Предвижда се постепенно намаляване на емисиите на парникови газове, сернисти окиси, живак и фини прахови частици. Към 2030 година емисиите от парникови газове ще се намалят с повече от 40 % спрямо нивата от 1990 година и намаляване към 2022 година на емисиите от фини прахови частици под допустимите норми.

Чувствително ограничаване на заболяванията от замърсен въздух и подобряване на общественото здраве – това също е сред приоритетите. Намаляване на непреките загуби от замърсен въздух и преките разходи на Националната здравноосигурителна каса.Намаляване на енергийната бедност на населението и подобряване качеството на отопление и охлаждане на българските жилища и качеството на живот на българските домакинства. Обект на обсъждане ще е и запазването на броя на работните места в сектор „Енергетика” и в частност в енергийния комплекс „Марица – изток” чрез създаване на високотехнологична индустриална зона за енергийни технологии на територията на комплекса.

В стратегията са предложени технически решения и финансови модели за постигане на поставените цели. Направени са анализи на различни енергийни технологии за конкретните условия в страната. Анализите показват, че цената на електрическата енергия у нас ще бъде запазена и в дългосрочен план може да бъде намалена. Това ще бъде осъществено основно с частни инвестиции.

Публичното обсъждане ще е от 14:00 часа, в Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 4.

- реклама -