невинност прокуратура, дела, изборни нарушения

НСИ: 44% ефективни присъди през 2015г.

През 2015 г. са приключили делата за 31 511 извършени престъпления. Делата за 14 296 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 12 127 – с условно осъждане, за 832 – с оправдаване, за 65 – с прекратяване, и за 4 191 – с освобождаване от наказание. Това твърди изследване на НСИ.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 423 извършени престъпления, което е с 8.5% по-малко в сравнение с 2014 година. От всички престъпления, завършили с осъждане,  40.2%, са извършени през 2015 г.
През 2015 г. обвиняеми са били 32 985 лица, от които:
•    с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 14 567 лица, или 44.2% от общия брой на обвиняемите;
•    условно осъдени са 13 220 (40.1%) лица;
•    освободени от наказателна отговорност са 4 298 (13.0%) лица;
•    оправдани са 820 обвиняеми лица (2.5%);
•    на 80 лица делата са прекратени (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 27 787, като в сравнение с 2014 г. намалява с 12.8%.

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 – 24 години.

Най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления –  39.7% от общия брой на наказаните престъпления.
•    В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 8 116, или 77.4% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 7 960 лица, или 78.9% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.
•    Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2015 г., са 1 739, а наказаните за тях лица са 1 570.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2015 г., са тези против собствеността.
•    Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 70.4% относителен дял от престъпленията против собствеността и 17.4% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 593 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 6 054.
•    По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2015 г. за 576 грабежа са осъдени 706 лица.
•    За извършени 547 измами са осъдени 559 лица, или 7.0% от осъдените за престъпления против собствеността.

 6.6% от всички престъпления, завършили с осъждане са за престъпления против личността.
•    Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 758 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 701, или 47.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.
•     С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 120 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 132 лица.
•    С осъждане са приключили 251 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 208.
•    Наказаните през 2015 г. изнасилвания (довършени и опити) са 55, като за тях са осъдени 51 извършители.
•    За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 100 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 35.

Цялото изследване на НСИ можете да видите тук.

- реклама -