НСИ: Средната заплата в страната е почти 2200 лева

Средната заплата в страната през първото тримесечие на 2024 г. достига 2200 лева. Това показват данните на НСИ.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. се увеличават с 1,4 на сто спрямо края на декември 2023 г. Те достигат 2,32 милиона души по предварителни данни.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в следните икономически дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6,1 на сто;

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5,3 на сто;

„Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3,2 на сто.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с по 0,6 на сто, е регистрирано при

дейностите „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3,5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. Тя достига 2198 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са в категориите „Други дейности“ – с 16,9 на сто. „Административни и спомагателни дейности“ – с 10,2 на сто. И „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10 на сто.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16,8 на сто. Най-голямо e увеличението в икономическите категории „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“- с 24,4 на сто. „Операции с недвижими имоти“ – с 21,5 на сто и в „Строителство“ – с 20,7 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение са

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ – 5252 лева;

А също „Финансови и застрахователни дейности“ – 3395 лева. И „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3035 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите категории: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1366 лева. „Други дейности“ – 1528 лева. И „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1543 лева.

- реклама -