неактивен НСИ БВП

НСИ: Растеж от 3,4% на БВП през третото тримесечие на 2016 г.

През третото тримесечие на 2016 г. БВП възлиза на 25 336 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 954 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 815 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2016 година, съобщиха от НСИ.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 336 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 549 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.75152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 465 млн. долара и съответно на 2 026 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 954 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 815 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 21 910 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.7 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта до 28.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява с 0.7 процентни пункта до 63.8%.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2016 г. се изразходват 68.8% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.5% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2016 г. БВП нараства спрямо второто тримесечие с 0.7% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2016 г. крайното потребление нараства с 0.5% спрямо предходното тримесечие, докато бруто образуването в основен капитал намалява с 0.9%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си от предходното тримесечие с 3.0%, а вносът на стоки и услуги нараства с 2.7%.

БВП нараства с 3.4% през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През третото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.4%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж във: Култура, спорт и развлечения; други дейности – 7.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 7.3%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, Транспорт, складиране и пощи, Хотелиерство и ресторантьорство – 4.9%, Селско, горско и рибно стопанство – 2.8%, Операции с недвижими имоти – 2.3%, Промишленост – 0.5%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 0.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.5%, а вносът на стоки и услуги – със 7.5%.

- реклама -