минимална заплата

НСИ: Ръст на средната работна заплата у нас, за март е 1500 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ – с 6.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари –
1 431 лв., и за март – 1 500 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ – с 10.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 8.4%, и в „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.0%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 27.1%, „Държавно управление“ – с 18.5%, и „Добивна промишленост“ – със 17.1%. Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.7%.

- реклама -