минимална заплата, КНСБ, повишаване, доходи, бюджет, Пламен Димитров

НСИ: През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.1%

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35.2 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2.31 милиона, съобщиха от НСИ.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.4 и 17.1%.

В края на март 2018 г. в сравнение с края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 6.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.2 хил., и „Строителство“ – с 4.9 хил., а най-голямо намаление в „Операции с недвижими имоти“ – с 1.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.0%, а най-голямо намаление е регистрирано отново в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 1 075 лв., за февруари – 1 049 лв., и за март – 1 107 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 077 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Операции с недвижими имоти“ – с 12.1%, „Образование“ – с 11.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7.1%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.1% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 14.4%, „Образование“ – с 12.2%, и „Строителство“ – с 10.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 584 лева

„Финансови и застрахователни дейности“ – 1 801 лева

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 721 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 655 лева; „Други дейности“ – 768 лева; „Строителство“ – 820 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.0%, а в частния – с 6.6%.

- реклама -