Евростат града стопи НСИ потребителите доверие безработица приходи доходи българите

НСИ: Потребителите са оптимисти за икономическата ситуация и безработицата в страната

През юли 2017 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.6 пункта в сравнение с нивото си от април.

Това показват данните на НСИ.

Повишаване на потребителското доверие се наблюдава сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 1.2 и 2.8 пункта.

Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се подобрява – увеличение на балансовия показател с 3.9 пункта. Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

По-благоприятни в сравнение с април са оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца негативизмът също намалява.

Прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1.0 пункт.

През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано.

Последната анкета отчита известно подобрение (с 2.1 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Потребителите в селата са благоприятно настроени да извършват такива покупки и през следващите дванадесет месеца, докато при градското население очакванията са по-резервирани.

При коментара на отговорите относно покупките (разходите) трябва да се има предвид, че въпросите се задават тримесечно, макар че тези покупки (разходи) се извършват от потребителите през по-голям период от време. Ето защо е нормално преобладаващите стойности на балансите на мненията да са трайно разположени в отрицателната зона на графиките, но значение за икономическия анализ има посоката на движение на балансите на мненията като индикатори за положителна или отрицателна промяна.

- реклама -