работа

НСИ: Икономически неактивните лица на възраст 15-64 г. са 1,2 млн. души

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 222.7 хил., от които 1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.0%, като при мъжете този дял е 61.0%, а при жените – 47.7%, съобщиха от НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. преобладаващата част от заетите лица – 2 033.2 хил., или 63.1%, работят в сектора на услугите, 978.0 хил. (30.3%) – в индустрията, и 211.5 хил. (6.6%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.5% (111.6 хил.) са работодатели, 6.7% (214.6 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.3% (2 876.8 хил.) – наети лица, и 0.6% (19.7 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 204.6 хил. (76.6%) работят в частния сектор, а 672.2 хил. (23.4%) – в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа нараства с 16.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 117.8 хил., или 4.1% от всички наети лица.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

През четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 138.5 хил.

От тях 80.6 хил. (58.2%) са мъже и 57.9 хил. (41.8%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.1%, съответно 4.4% за мъжете и 3.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

От всички безработни лица 9.5% са с висше образование, 45.9% – със средно, и 44.6% – с основно или по-ниско образование. От общия брой на безработните лица 25.5 хил., или 18.4%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 601.3 хил., от които 1 035.6 хил. (39.8%) са мъже и 1 565.8 хил. (60.2%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 203.7 хил., или 27.0% от населението в същата възрастова група. За повече от една трета от тях причината да са икономически неактивни е участие в образование или обучение.

- реклама -