средна работна заплата, доходи НСИ брутен вътрешен продукт БВП

НСИ: БВП през четвъртото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 800 млн. лв.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 800 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 616 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.81368 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 225 млн. долара и съответно на 1 994 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 13 191 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 849 евро.

Това сочат данните на НСИ по ключови показатели за България.

1. Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2017 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 2.4 процентни пункта в сравнение с февруари 2017 година.

През януари 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.2% спрямо съответния месец на 2016 г. (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 3.7%, и в добивната промишленост – с 2.8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 6.9%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 800 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 616 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.81368 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 225 млн. долара и съответно на 1 994 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 13 191 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 849 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 година.

2. Индивидуално потребление

През януари 2017 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.5 процентни пункта в сравнение с равнището си от октомври 2016 година. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца леко се подобрява, като и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

През януари 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 4.0% спрямо същия месец на предходната година. През януари 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 24.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 22.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 12.1%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 11.3%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 9.0%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.1%.

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2016 г. се изразходват 72.2% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2015 г. е 1.7% (според сезонно изгладените данни)1.

3. Инвестиции

През януари 2017 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото си от октомври 2016 година (74.6%).

Бруто образуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 4.5%. Относителният дял на този показател в БВП е 19.8%.

4. Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 005.9 хил., от които 1 612.6 хил. са мъже и 1 393.4 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените – 43.9%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 214.9 хил., а коефициентът на безработица – 6.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 46.1 хил., а коефициентът на безработица – с 1.2 процентни пункта. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. 118.3 хил. (55.1%) са мъже и 96.6 хил. (44.9%) – жени. Коефициентът на безработица е 6.8% за мъжете и 6.5% за жените.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8.1%, в услугите – с 9.4%, и в строителството – с 2.2%.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2017 г. 23.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2016 г. средната работна заплата е 1 012 лв., което е с 3.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2015 г. ръстът е 8.0%.

5. Международни трансакции Според оценките на мениджърите в промишлеността през март 2017 г. в сравнение с февруари се регистрира понижение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 1.4 процентни пункта).

За януари 2017 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 9.7 млн. евро (0.02% от БВП) при излишък от 125.4 млн. евро (0.3% от БВП)3 за януари 2016 година.

Търговското салдо за януари 2017 г. е отрицателно в размер на 146 млн. евро (0.3% от БВП)3 при излишък от 1.7 млн. евро за януари 2016 година.


Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 54 млн. евро за януари 2017 г. при положителна стойност от 28.1 млн. евро за януари 2016 година. Преките инвестиции в чужбина за януари 2017 г. се увеличават с 2.4 млн. евро (при ръст от 1.4 млн. евро за януари 2016 година).

За януари 2017 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 136.1 млн. евро (0.3% от БВП) при положителна стойност от 193.2 млн. евро (0.4% от БВП) за януари 2016 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2016 г. е отрицателно. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 5.5 и 6.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни) .

6. Цени

През февруари 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Съобщения” – с 5.7%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.1% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2017 г. нараства с 2.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 13.9%, и в преработващата промишленост – с 5.4%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.2%.

По данни от конюнктурната анкета през март

2017 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца.

7. Парични и финансови показатели

През февруари 2017 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР1 се понижава в сравнение с февруари 2016 г. с 0.07 процентни пункта – от 0.19 до 0.12%.

През февруари 2017 г. широките пари (паричният агрегат М3)1 се увеличават на годишна база със 7.3% при годишно нарастване от 7.6% през януари 2017 година. В края на февруари 2017 г. широките пари са 79.232 млрд. лв. (83.2% от БВП)2 при 79.144 млрд. лв. към януари 2017 г. (83.1% от БВП)2.

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД1 през февруари 2017 г. възлизат на 49.238 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 1.8% на годишна база през февруари 2017 г. (1.6% годишно повишение през януари 2017 г.) и в края на месеца достигат 30.561 млрд. лв. (32.1% от БВП)2. Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.677 млрд. лв. (19.6% от БВП)2 в края на февруари 2017 година.

През февруари 2017 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.85 лв. за 1 щатски долар.

- реклама -