НСИ: БВП е 43 млрд. лв за първото тримесечие, годишната инфлация за май 2,3%

НСИ: БВП е 43 млрд. лв за първото тримесечие, годишната инфлация за май 2,3%. Брутният вътрешен продукт за първото тримесечие на 2024 г. 

възлиза на 43 279.9 млн. лв.

Годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%.

Същевременно броят на заетите намалява с 0,7% спрямо първите три месеца на миналата 2023 г. За януари – април 2024 г. търговският баланс е

отрицателен в размер на 1 482.5 млн. евро.

Това сочат данните за ключовите показатели за икономическото развитие на страната, представени от Националния статистически институт (НСИ).

Инфлация

През май 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%.

През май 2024 г. спрямо предходния месец

най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (1.5%), „Развлечения и култура“ (1.0%), „Транспорт“ (0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.5%).

Най-голямо увеличение е регистрирано в групите:

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (1.0%), „Ресторанти и хотели“ (0.6%), „Облекло и обувки“ (0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (0.6%).

През първото тримесечие на 2024 г. индексът

на цените на жилищата нараства с 16.0% в сравнение със същото тримесечие на 2023 година.

Производство

През юни 2024 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 0.2 пункта в сравнение с май 2024 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През април 2024 г. е регистрирано понижение

с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2023 година.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост – със 7.7%,

и при преработващата промишленост – с 1.9%,

а ръст – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.6%.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 2.8% на строителната продукция през април 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 година.

На годишна база повишение на календарно изгладения

индекс на строителната продукция през април 2024 г. е регистрирано при специализираните строителни дейности – с 6.9%, и при строителството на съоръжения – с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление – с 0.2%.

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният

брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 43 279.9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс

от 1.801455 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 025 млн. долара и съответно на 3 731 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 437 евро.

2. Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през април 2024 г. се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари 2024 година.

Повишаване на потребителското доверие

се отчита сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 1.3 и 1.6 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение,

в резултат на което балансовия показател

се покачва с 6.6 процентни пункта.

Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца, за разлика от населението в градовете, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2024 г. е 14.2%. Показателят се е увеличил със 7.9% в реално изражение спрямо същия период на предходната година

според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2024 г. е с 0.3 пункта под нивото от януари 2024 г. и достига 74.9% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2024 г. е 2 907.3 хил., от които 1 547.1 хил. мъже и 1 360.2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%,

като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените – 47.0%.

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152.5 хил., от които 81.2 хил. (53.2%) са мъже и 71.3 хил. (46.8%) – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17.6 хил., или с 13.0%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта и достига 5.0%,

като е един и същ при мъжете и жените.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите – с 16.3%, и в строителството – с 19.3%.

През юни 2024 г. 30.4% от промишлените предприятия

посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През март 2024 г. средната брутна работна заплата е 2 300 лв. – нараства с 7.5% в сравнение с предходния месец и с 17.8% спрямо март 2023 година.

5. Международни трансакции и инвестиции

През юни 2024 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина намалява с 1.0 пункт в сравнение с май 2024 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

Преките инвестиции в чужбина за април 2024 г.

нарастват със 129.4 млн. евро, при ръст от 29.9 млн. евро за април 2023 година. За януари – април 2024 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 207.9 млн. евро (при увеличение с 214 млн. евро за януари – април 2023 г.).

Салдото по статия преки инвестиции е положително

в размер на 193.7 млн. евро при положително салдо от 121.6 млн. евро за април 2023 година. За януари – април 2024 г. салдото е отрицателно в размер на 490.2 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 1 629.4 млн. евро (1.7% от БВП)

за същия период на 2023 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 64.3 млн. евро за април 2024 г., при

понижение с 91.7 млн. евро за април 2023 година.

За януари – април 2024 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 698.1 млн. евро (при ръст от 1 843.4 млн. евро за януари – април 2023 г.).

- реклама -