средна работна заплата, доходи НСИ брутен вътрешен продукт БВП

НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2016 г. нараства с 3,4% спрямо 2015 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 800 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 191 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 849 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 година.

През 2016 г. БВП възлиза на 92 млрд. и 635 милиона лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 47 милиарда и 363 милиона евро, като на човек се падат 6 630 евро. БВП за 2016 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2015 година.

2016 година

БВП за 2016 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2015 година.

За 2016 г. БВП достига номинален стойностен обем от 92 млрд. и 635 милиона лв. (табл. 1 от приложението). Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.76833 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 52 385 млрд. долара. На човек от населението се падат 12 967 лв. от обема на показателя, или 7 333 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 47 363 млрд. евро, като на човек от населението се падат 6 630 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 79 937 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 2.9% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2015 година.

Индустриалният сектор създава 28.0% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с 2015 година. Секторът на услугите създава 67.6, а аграрният сектор – 4.4% от добавената стойност.

Брутен вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2016 г. и за 2016 година

(Предварителни оценки)

 

 Четвърто тримесечие на 2016 г.2016 г.
стойностен обем в текущи цениотносителен дялстойностен обем в текущи цениотносителен дял
в БДСв БВПв БДСв БВП
     млн. лв.%%млн. лв.%%
1Брутна добавена стойност по икономически сектори (2+3+4):2223510086.27993710086.3
2   Аграрен сектор7393.32.935194.43.8
3   Индустрия529923.820.52239728.024.2
4   Услуги1619772.962.85402167.658.3
5Корективи356513.81269813.7
6Брутен вътрешен продукт (1+5=7+10+13+16)2580010092635100
   По елементи на крайното 

 

 

 

 

 

 

 

   използване:
7   Крайно потребление (8+9)2093281.17099076.6
8      Индивидуално1863172.26377968.8
9      Колективно23018.972117.8
10   Бруто капиталообразуване (11+12)547821.21881220.3
11      В основен капитал510919.81767019.1
12      Изменение на запасите3691.411421.2
13   Външнотърговско салдо (14 – 15)-610-2.328333.1
14      Износ на стоки и услуги1451556.35888463.6
15      Внос на стоки и услуги1512558.65605160.5
16   Статистическа разлика00.000.0

1 Сезонно неизгладени данни.

 

Четвърто тримесечие на 2016 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] през четвъртото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 800 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 3 616 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.81368 лв. за щатски долар БВП възлиза на 14 225 млн. долара и съответно на 1 994 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 191 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 849 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност[2] (БДС) през четвъртото тримесечие на 2016 г. възлиза на 22 235 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.2 процентни пункта до 3.3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.0 процентен пункт до 23.8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до 72.9% при 71.7% през съответния период на предходната година.

НСИ

За крайното потребление1 през четвъртото тримесечие на 2016 г. се изразходват 81.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал2) формират 19.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Подробната статистика на НСИ можете да видите тук

- реклама -