средна работна заплата, доходи НСИ брутен вътрешен продукт БВП

НСИ: Бизнес климатът се влошава

Общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта

През октомври 2016 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това показва статистиката на НСИ.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” спада с 4.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и по-неблагоприятни прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем, затрудняващ дейността.НСИ промишленост

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три.

Строителство

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва приблизително равнището си от септември. Според строителните предприемачи строителната активност се подобрява в сравнение с предходния месец. Прогнозите им за следващите три месеца обаче, са по-резервирани. Същевременно и очакванията им за нови поръчки през следващите шест месеца са леко влошени.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

НСИ строителство

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-умерени.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността.НСИ търговия

По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 4.4 пункта. Това се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящото търсене на услуги обаче са влошени, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Основните проблеми за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

НСИ услуги

Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

- реклама -