осигурителен доход бонуси фирми празници доходи, мерки, българи, Алфа Рисърч

НСИ: 1 247 лв. е средната брутна заплата за март

Средната брутна месечна работна заплата за март е била 1 247 лева, сочат данни на НСИ. Това е с 55 лв. повече от януари. Спрямо първото тримесечие на 2018г, през 2019 увеличението на средната месечна работна заплата е с 12.2%.

Най-голямо увеличение на заплатите се отчита в секторите „Операции с недвижими имоти“ – с 11.4%, „Други дейности“ – със 7.8%, и „Административни и спомагателни дейности“- с 6.4%.

Според данните на НСИ най-високи са заплатите в сферите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения /2 930 лева/, Финансови и застрахователни дейности /1 994 лева/, и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива /1 877 лева/. Най-нископлатени са били наетите лица в сферите „Хотелиерство и ресторантьорство“ /729 лева/, „Други дейности“ /898 лева/, „Строителство“ /920 лева/.

Увеличава се броят на наетите по трудови договори.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. са с 26.3 хил. повече спрямо края на декември 2018 г.

 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-много са трудовите договори и служебните правоотношения в дейностите „Преработваща промишленост“ 21.9% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.1%.

- реклама -