увреждания ДОО Народно събрание пенсии Закон за концесиите БЕХ дело ЕК ГЕРБ БСП избори партии нагласи изследване бюджет комисии НЗОК застраховане вето партийн субсидия депутати клетва

НС промени Закона за енергетиката заради либерализацията на енергийния пазар и нови правомощия на КЕВР – ВИДЕО

Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката на първо четене за либерализацията на енергийния пазар и нови правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Промените са обхванати в два законопроекта. Единият, касаещ промените, въвеждащи либерализацията на енергийния пазар, е внесен от ГЕРБ, а другият, относно новите правомощия на КЕВР – от ОП. Предлаганите промени за допълнение на Закона за енергетиката, внесени от ОП, целят запълване на празнини в законодателството относно правомощията на КЕВР, касаещи лицензионната и дейност.

Новосъздаденият текст се обосновава на възникнали обстоятелства, във връзка с действията по разпореждане с капитала на търговски дружества, които осъществяват дейност по пренос и разпределение на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ.

Законопроектът предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране да има правомощията да разрешава сделките при покупко-продажба на съществени части от капитала на търговски дружества, които управляват стратегическа за енергийната ни система инфраструктура.

От съществено значение е дружествата-купувачи да бъдат стратегически инвеститори, които да могат да гарантират дългосрочното устойчиво развитие на енергийната система в страната. С предлаганите промени ще се постигне прозрачност на сделките с активи на енергийни дружества в един от най-важните сектори за българската икономика.

В случаи на нарушаване на новосъздадените разпоредби се предвижда отнемане на лиценза на дружеството, осъществяващо пренос или разпределение.

Вторият законопроект, внесен от ГЕРБ, цели да бъде реализирана съществена крачка в посока либерализация на енергийния пазар. Предложенията заложени в законопроекта са взаимствани от доклада на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“.

Една от мерките в модела на Световната банка предлага въвеждане на задължение на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да закупуват електроенергията, необходима за технологичните разходи на пазарен принцип. Този подход е реализиран на много европейски държави и дава предпоставка за ликвидност на електроенергийната борса, като в същото време стимулира операторите да се стремят към намаляване на загубите. Очаква се търсеното количество електроенергия на организирания борсов пазар от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да бъде около 3,6-3,8 тераватчаса.

Друга съществена мярка е интегрирането на свободния пазар на производители, чиято енергия се изкупува на преференциални цени. След промените, тези производители ще продават произведената от тях електроенергия на свободния пазар през платформите на Българската независима енергийна борса и ще получат премия от Фонд „Сигурност на енергийната система“.

Тази мярка ще доведе до повишена конкуренция, ликвидност и ефикасност на енергийните пазари, като същевременно защитава стабилността на приходите на производителите с договори за изкупуване на електроенергия.

Препоръката на Световната банка е при въвеждането на новите условия е да бъде обмислена поетапност за интегриране на производители на пазара. Препоръчва се първоначално на свободния пазар да се изведат големите производители, а на следващ етап и останалите по-малки производители с преференциални цени.

В тази връзка, промяната предвижда механизъм за въвеждане на „договор за компенсиране с премия“ за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW. Премията, която ще бъде изплащана от Фонд „Сигурност на енергийната система“ представлява разликата между преференциалната цена и прогнозната пазарна цена.

За тази цел се въвежда задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране ежегодно до 30 юни да определя прогнозна пазарна цена за тези производители според вида на първичния енергиен източник. Очакваното количество електроенергия, което да бъде предлагано на организирания борсов пазар е около 4 тераватчаса. По данни на НЕК ЕАД, изкупената енергия от тези производители за 2017г. е малко над 4 тераватчаса.

Обхвата на предлаганите промени засяга 147 производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW.

С предложените промени, делът на свободния пазар ще нарасне от 54-55% ( към този момент) до над 65%. Поради тази причини в ЗИД на ЗЕ се въвеждат норми в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

По време на дебатите Делян Добрев обясни, че този модел предвижда производителите, които са с преференциални цени на ел. енергия, основно ВЕИ, да продават ел. енергията си също на свободния пазар като получават договор за разлика или договор за премия.

„Отново по модела електроразпределителните предприятия както и ЕСО, които годишно търпят загуби по мрежата, да купуват ел.енергия, не както досега от НЕК, а от свободния пазар, по свободно договорени цени“, обясни той.

Добре е тази либерализация да се случи на стъпки. Първата стъпка е за сравнително големите производители първо да излязат на свободния пазар и едва след това да се разшири обхвата и към по-малките, каза още Добрев.

От своя страна Рамадан Аталай от ДПС коментира законопроектът на ОП. „Ако продължаваме да приемаме законите от гледна точка на популизма и какво ще се случи с продажбата на ЧЕЗ. Този законопроект да не бъде приет. Натоварваме КЕВР да се разпорежда с търговски сделки извън пазара на енергия. Това е извън правомощията им. Правомощията на КЕВР е да осигурява регулаторната рамка на пазара на енергийния пазар. Ако с тази философия се приеме този законопроект щетите за държавата ще бъдат много големи. ДПС няма да подкрепи такъв законопроект, който е в ущърб с всички регулаторни рамки на ес и законите“, категоричен бе Аталай.

- реклама -