НС прие промени в Закона за признаване на актове за обезпечаване на имущество

НС прие на второ четене промени в Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, предложени от Министерския съвет.

Актът за обезпечаване на недвижими имоти

се признава от окръжния съд по местонахождение на имота, гласува Народното събрание. Досега органът по признаване беше Софийският градски съд. Ако за обезпечението има повече от един имот, актът се признава от окръжния съд по местонахождение на най-големия имот.

Актът за обезпечение на парични суми се

признава от окръжния съд по мястото на източника на доходи.

Компетентният съд издава удостоверението по образеца в приложението и осигурява превода му на официалния език или един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език на институциите

на Европейските общности, който тя е приела

чрез декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Националният статистически институт събира от компетентните органи и предоставя на Европейската комисия статистическите данни относно актовете за обезпечаване.

Неприключилите до влизането в сила на този

закон съдебни производства по актове за обезпечаване, образувани до 19 декември 2020 г. , се довършват по досегашния ред. Неприключилите до влизането в сила на този закон съдебни производства по актове за обезпечаване, образувани след 20 декември 2020 г., се разглеждат и решават от Софийския градски съд.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено