Ново за студентите – създават европейска диплома

Ново за студентите – създават европейска диплома

Европейска диплома – това е най-новата разработка на Европейската комисия.

Повече възможности пред студентите да учат в различни университети на територията на Европейския съюз. Институциите за висше образование по-лесно да създават програма за съвместна степен с няколко университета в Европа. Работодателите по-лесно да намират висококвалифицирани висшисти.

Възможно ли е тези три посоки да се пресекат в една точка?

Европейската комисия (ЕК) иска да отговори положително на този въпрос и затова разработва планове за европейска диплома, съобщава БНР.

Доброволната европейска образователна степен ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС.

Това ще помогне да се отговори на търсенето на пазара на труда и ще направи завършилите висше образование по-търсени за бъдещите работодатели.

Същевременно ще привлече студенти от цял свят и ще повиши европейската конкурентоспособност.

Целта е и да се преодолеят правните и административните пречки пред университети – партньори,

които създават конкурентни програми за съвместни дипломи на ниво бакалавър, магистър или доктор.

Предложенията се съобразяват с институционалната автономност и академичната свобода на университетите, както и зачитат напълно компетентността на държавите членки и на регионалните правителства в областта на висшето образование.

Една европейска диплома би намалила също бюрокрацията и би позволила на висши училища от различни държави да си сътрудничат безпроблемно и да създават съвместни програми, подчертават от Европейската комисия.

ЕК предлага за държавите членки постепенен подход с възможни два входни пункта:

Подготвителен европейски знак – такъв знак би представлявал мощна европейска марка.

Той ще се предоставя на програми за съвместни дипломи, които отговарят на предложените европейски критерии:

заедно със своята съвместна диплома студентите ще получават сертификат със знак за европейска диплома.

Европейска диплома – този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде заложен в националното законодателство.

Тази диплома ще бъде предоставяна или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, учредено от такива университети: студентите получават „европейска диплома“, която се признава автоматично.

ЕК ще окаже съдействие чрез конкретни действия, включително лаборатория за политиката относно европейска диплома, подкрепена от програма „Еразъм+“, която ще бъде създадена през 2025 г.

Ще се предоставят финансови стимули на членките заедно с техните агенции за акредитация и осигуряване на качеството, университети, студенти, икономически и социални партньори.

Държавите членки се приканват да предприемат мерки, които да позволят на висшите училища да адаптират по-бързо предлаганите програми към обществените потребности.

С тази препоръка ще се подкрепят иновативните педагогически предложения и ще се гарантира, че висшите училища могат да създават транснационални програми, които са с гарантирано качество и се признават автоматично в целия ЕС.

Препоръка има и за привлекателни и устойчиви кариери във висшето образование, като целта е да се даде заслужено признание и да се възнагради персоналът, участващ в трансгранична работа и в иновативни методи на преподаване.

През следващите месеци пакетът ще бъде обсъден със Съвета на ЕС и основните заинтересовани страни във висшето образование.

Подробният план за европейска диплома се основава на шест пилотни проекта по програма „Еразъм+“, в които участват повече от 140 висши училища от целия ЕС.

Какво е европейска степен?

Нов тип степен, присъдена след транснационални бакалавърски, магистърски или докторски програми, предоставяни на национално, регионално или институционално ниво.

Разпознава се автоматично навсякъде в ЕС.

Присъжда се съвместно и на доброволен принцип от група университети в цяла Европа.

Въз основа на общ набор от критерии, договорени на европейско ниво.

С оглед на разнообразието на европейските системи за висше образование в цяла Европа,

Комисията предлага постепенен подход за страните от ЕС към европейска диплома,

с две възможни входни точки, отбелязват от education.ec.europa.eu:

Подготвителен европейски етикет – дава се на програми за съвместна степен, които отговарят на европейските критерии; това означава, че студентите получават европейски сертификат за диплома заедно със съвместната си степен.

Европейска степен – нов тип квалификация, присъдена или съвместно от няколко университета от различни страни, или евентуално от европейско юридическо лице, създадено от такива университети; това означава, че студентите получават „европейска степен“.

Как Комисията ще подкрепи страните от ЕС и сектора на висшето образование?

Европейска лаборатория за политики за дипломи за разработване на подробни насоки.

Планове за действие за прилагане на европейска степен с национални експерти,

институции за висше образование, агенции за осигуряване на качество/акредитация, студенти и икономически и социални партньори.

Нов годишен европейски форум за дипломи ,

който наблюдава напредъка и предоставя насоки,

събира високопоставени представители от страните от ЕС,

ключови организации за осигуряване и признаване на качество, както и представители на икономически и социални партньори.

Нова подкрепа по Еразъм+ за проекти за път на европейска степен,

позволяващи на страните от ЕС, заедно с техните агенции за акредитация и осигуряване на качество, университети, студенти, икономически и социални партньори,

да се ориентират по пътя към европейска степен.

И за мерки за проектиране на европейска степен,

за да се даде възможност на институциите за висше образование да адаптират съществуващи съвместни програми

или да създадат нови, водещи до европейска степен.

Осигуряването на качество във висшето образование е от ключово значение за гарантиране на доверие между университетите и доверие от страна на работодателите в техните дипломи.

Въпреки че вече е направено много, много висши

учебни заведения в Европа показват, че процесите за

осигуряване на качество за транснационални програми все още са твърде дълги, скъпи

и неподходящи за транснационални съвместни програми.

Европейската система за осигуряване и признаване на качеството във висшето образование би

насърчила транснационалното сътрудничество на институциите за висше образование в Европа.

Би улеснила мобилността на хората с учебна цел и разработването на съвместни програми.

Би увеличила способността за бързо реагиране на бързо променящите се обществени и пазарни нужди с образователни програми.

Би допринесла за автоматичното признаване на опит в чужбина и квалификации.

За да привлече талантливи хора и да ги задържи в академичната кариера, висшето образование трябва да предлага конкурентни условия на работа, където персоналът може да се развива и да ползва академична свобода в съответствие с принципите на едно демократично, открито, справедливо и приобщаващо общество.

Каква е добавената стойност на европейската диплома?

За студентите ще предложи повече възможности да учат в различни университети в различни страни

от ЕС и да завършат с една универсално призната диплома.

То ще даде достъп до иновативни и трансдисциплинарни възможности за обучение в кампуси

за придобиване на умения, които са подходящи за бъдещето, от които се нуждае Европа.

За институциите за висше образование това ще улесни създаването на програма за съвместна степен с няколко университета в цяла Европа, като премахне ненужните бариери.

Освен това ще помогне на тези университети да повишат своята конкурентоспособност и привлекателност.

За работодателите това ще улесни набирането на висококвалифицирани висшисти,

които са готови да се изправят пред предизвикателствата на един бързо променящ се свят.

Източник: БНР

- реклама -