Новите изравнителни сметки идат. Вижте откога ги плащаме

Новите изравнителни сметки за парно с преизчислен по-нисък ДДС от 9% ще могат да се плащат от потребителите от 20 септември. Формулата, прилагана от „Топлофикация София“ за преизчисление с по-ниската данъчна ставка,

няма да обхваща цялата сума

за разходваната топлинна енергия през отоплителния сезон, а само малка част от нея, съобщава „Дневник“.

КЕВР изиска от „Топлофикация“ да даде информация за коригирането на изравнителните сметки

Корекцията се наложи, след като Народното събрание на 9 юли промени Закона за ДДС, като намали ставката на ДДС за топлофикационните услуги от 20% на 9%. А омбудсманът Диана Ковачева настоя НАП да провери дали във фактурите с изравнителните сметки данъкът е начислен коректно. Така се наложи компанията да изчака указанията, а след това да нанася и някои корекции заради „различен ракурс в тълкуванията“. и се стигна до забавяне.

Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране настоя до 3 дни дружеството да даде цялостна информация за корекцията.

Вече можем да проверим колко е изравнителната ни сметка

КЕВР очаква от „Топлофикация София“ ЕАД изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите,

в които е отразена годишната изравнителна сметка,

както и каква е общата стойност на направените корекции.

Допълнително дружеството трябва да даде разяснения и по въпроса на кои фактури, на какво основание и в кои случаи ще бъдат начислявани лихви за просрочие.

Освен поисканата информация „Топлофикация София“ ЕАД следва да представи на регулатора образец на фактурa, в която да бъде ясно посочен начинът,

по който клиентите ще бъдат информирани

за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.

Цялата необходима информация трябва да бъде предоставена от „Топлофикация София“ ЕАД в тридневен срок. Това беше посочено в писмото на председателя на КЕВР до изпълнителния директор на дружеството Александър Александров.

- реклама -