защитени зони

Нови защитени зони в „Ахелой-Равда-Несебър“ и „Река Янтра“

Обявиха нови защитени зони в „Ахелой-Равда-Несебър“ и  „Река Янтра“. Това стана със заповед  на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Териториалният обхват на двете защитени зони е определен с координатните регистри на граничите точки, неразделна част от заповедите.

Решението е публикувано в Държавен вестник

Предмет на опазването в защитената зона „Ахелой-Равда-Несебър“ са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

В защитената зона „Река Янтра“ се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Въведените със заповедите ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.

 

- реклама -