Нови правила за заплащане на помощни средства на хората с увреждания

Нови правила, по които НЗОК ще заплаща за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания,

предвиждат промени в Наредба № 10, предложени за обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването.

В момента хората с увреждания с установена потребност от помощни средства получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт,

с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗОК.

Новият ред, по който ще се предоставят приспособления и медицински изделия е максимално оптимизиран и достъпен за тях,

включително подаването на заявление за получаване на съответното изделие и неговото одобрение ще се осъществяват по електронен път, посочват от министерството.

Финансирането и предоставянето на помощните средства по новия ред се осъществяват от НЗОК, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет

с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Националната здравноосигурителна каса вече ще заплаща помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия при следните условия:

1. да са определени индивидуално за лицето с увреждания с медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия,

териториална експертна лекарска комисия или Националната експертна лекарска комисия при съобразяване на медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето им;

2. при определянето им от комисиите да бъде посочен конкретния вид средство или съответната ремонтна дейност, индивидуализирани със съответния НЗОК код;

3. да е одобрено от директора на РЗОК, съответно от управителя на НЗОК заявлението за предоставяне на такива средства на лицето с увреждания или на упълномощено от него лице;

4. да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

5. медицинските изделия да са включени в списъка по чл. 30а, ал. 1 ЗМИ;

6. да имат стойност, до която се заплащат, определена по реда на Наредба No 7 от 2021 г.

Други промени в наредбата предвиждат да се прецизиране редът на заплащане от НЗОК на лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, както и на лекарствени продукти,

прилагани в болничната медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги (това са лекарствени продукти,

предназначени за лечение на онкологични заболявания и лекарствени продукти,

прилагани при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии).

- реклама -