жени, жените, работа

Нови правила, ако шефът иска да сме дежурни или на разположение

Какви са задълженията на работодателя и работника за дежурство и за времето на разположение предвиждат промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане.

В нея е записано, че за времето, в което сме на разположение на фирмата,  работодателят ни дължи допълнително трудово възнаграждение.

Когато работникът или служителят по времето на разположение е повикан и фактически извърши работа, това следва да се отчита и заплаща като извънреден труд в месеца,

в който е положен трудът. Заплащането на извънредния труд в определения месец следва да се извърши независимо от установения начин на отчитане на работното време.

Максималната продължителност на времето на разположение не може да надвишава 100 часа за един календарен месец, 12 часа за едно денонощие през работните дни и 48 часа през почивните, пише в наредбата.

Служител не може да бъде на разположение в два последователни работни дни или в две последователни работни смени, както и в повече от два почивни дни в един календарен месец.

При работа на смени се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на работната смяна.

Изрично се определя, че по времето на разположение работникът е извън територията на предприятието и следва да има готовност, когато работодателят го извика да се яви на работа и да започне да изпълнява трудовите си задължения.

Поради обстоятелството, че по времето на разположение работникът или служителят няма задължение да е на работното си място, това време не се отчита като работно.

Задължението за разположение на работника и служителя може да се уговаря както в индивидуалния трудов договор, така и в колективен трудов договор. В договора трябва да се посочи мястото, на което се намира работникът през времето на разположение, а също така и времето, необходимо за явяване на работа.

Работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за времето на разположение, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години.

Той трябва и да запознае работниците и служителите своевременно с графиците, за да е възможно наетото лице да организира свободното си време.

Регламентира се и редът за дежурството, като при него служителят е длъжен да е на работното си място и да изпълнява или да е в готовност да изпълнява трудовите си задължения.

Дежурството се включва в работното време на служителя,

определено в трудовия договор. С оглед на обстоятелството, че дежурството е част от работното време, на работника или служителя се изплаща уговореното трудово възнаграждение.

Работодателят със заповед да определи длъжностите, за които установява задължение за дежурство, когато особеният характер на работата налага това. Заповедта трябва да се издаде,

след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците.

След издаването на заповедта работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за дежурство, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години.

При подневно изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименен месечен график за времето на дежурство.

Регламентирано е изричното задължение, поименният график за дежурство да се изготвя при спазване на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена в Кодекса на труда.

- реклама -