социалните услуги

Нова агенция ще следи за качеството на социалните услуги

Нова агенция ще следи за качеството на социалните услуги, обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Днес той представи напредъка по изработването на Законопроекта за социалните услуги.

„В Законопроекта ще се регламентира качеството на услугите. Това ще се извършва от агенция, която ще съблюдава правата на потребителите и ще има грижата да се осигурява ефективност на услугата, с цел лицата, които я ползват да постигат успехи. С този документ създаваме и Национална карта за социалните услуги, чрез която държавата ще бъде задължена да осигури достъпността до услугите и качеството им“, разказа министъра.

Петков посочи, че към момента в България функционират 1322 социални услуги, като 630 от тях са за деца, а 692 за пълнолетни лица

Той подчерта, че характерът на социалните услуги се променя и тяхното желание е това да се отчете като този вид услуги се отделят в самостоятелен закон, тъй като досега те са регламентирани, в отделна глава, в Закона за социалното подпомагане. Законопроектът е разписан в над 170 члена, уточни министърът.

„Тук разбирането за социалните услуги се променя. Ако досега разбирането ни беше свързано с местата за настаняване, говорим за резидентната грижа, сега ясно се прокарва разбирането за дейности. Те имат за цел да подкрепят ползващите ги и тази подкрепа е с цел превенция и преодоляване на социалното изключване. Втората част от закона е реализирането на основни права, които хората имат и на трето място подобряването на качеството им на живот“, заяви още Петков.

Той каза още, че друга основна цел, която се залага в новия документ е да се облекчи достъпа до социални услуги чрез премахване на издаването на заповеди за настаняване и направление за ползване на услуги, както е сега. Социалните звена в общините ще имат за задача да предоставят информация за услугите, които се предлагат, консултиране с цел лицето да направи информиран избор и даване на препоръка за подходящите услуги. Изключение ще има само за деца в риск и лицата поставени под запрещение, които ще могат да ги насочват към услугите. Друг важен момент е, че вече лицето може да избере и кой да е доставчик на услугата, което досега се правеше от държавата.

В законопроекта се въвежда още възможността за публично-частно партньорство, което ще даде възможност на общините, които не могат да се справят с управлението и разкриването на дадена услуга да ги възложи на частни организации.

- реклама -