болнични и майчинство

НОИ плаща болнични и майчинство до 10 дни

От 1 юли НОИ изплаща паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство до 10 работни дни. Това важи и за болничните листове.

10-те дни започват да текат от момента на представянето на необходимите данни за болничните листове от работодателя и от постъпването на данните от издадените болнични листове от лекарите и болниците. Те вече постъпват в осигурителния институт по електронен път.

До сега срокът бе 15 работни дни.

Паричните обезщетения, извън тези по болничен лист, се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на данните от удостоверенията от осигурителите и от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение по декларираните лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в посочения десетдневен срок за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

- реклама -