отменени

Незаконни такси бяха отменени в 14 общини

Незаконни такси бяха отменени в 14 общини след протест на прокуратурата.

Става дума за т. нар. такса за услуга „предварително съгласие“ за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

Дължимостта на таксата се свързва с промяната на предназначението на земите, която е резултат на решение на комисиите към областните дирекции „Земеделие“. А именно – когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област или от Комисията за земеделските земи – за останалите случаи. Необходимо е и съгласието на общинския съвет, но само като част от процедурата по смяна на предназначението на земеделските земи.

От друга страна обаче, в наредби, приети от ред общински съвети са закрепени правила, с които се претендират такси в размер, определен от местния орган на власт от съответните физически и юридически лица.

С прилагането на това разрешение се достига до положение да се възлагат задължения, неосновани на закона и изразяващи се в изискуемост на две такси за една услуга, уточняват от прокуратурата.

Изготвени са 19 прокурорски акта, вкл. 18 протести до административните съдилища за отмяна на незаконосъобразни разрешения от общински наредби.

В 8 случая с решения на общинските съвети са коригирани незаконосъобразните норми в местните наредби, със 6 съдебни решения е обявена нищожността на атакуваните разпоредби на общинските наредби, а по 5 от образуваните съдебноадминистративни производства се очаква произнасяне на съда.

- реклама -