Напомняне: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през лятото

Напомняне: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през лятото. Учениците, които са завършили средното си образование

тази година и са се дипломирали,

но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, съобщават от Националната агенция за приходите.

За периода от завършване на средното

до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28,40 лв. месечно.

Причината за това е, че абитуриентите

не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи завършилите средно

образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането

на тези вноски, напомнят от НАП.

Декларацията може да се намери на интернет страницата на приходната агенция. Тя трябва да се попълни и да се подаде в офис на НАП, пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция, достъпна с

Персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП.

При повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, добавят от НАП.

За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

- реклама -