Нагоре: Средната брутна месечна заплата се увеличи (Колко?)

Нагоре: Средната брутна месечна заплата се увеличи. Тя нараства със 7.8% спрямо първото тримесичие.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7.8%, съобщава НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%, и „Добивна промишленост“ – с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май – 1 708 лв., и за юни – 1 710 лева.

Снимка: НСИ

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.0%, „Други дейности“ – с 19.0%, и  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 18.0%.

Снимка: НСИ

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 216 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 739 лева;
  • „Добивна промишленост“ – 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 058 лева;
  • „Други дейности“ – 1 185 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 262 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния – с 15.4%.

- реклама -