Над милион и 200 хиляди българи са икономически неактивни, те са на възраст между 15 и 64 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 72.8% – с 3.7 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2016 година, съобщиха от НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 4.3 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 5.8%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2016 година.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 250.0 хил., или 27.2% от населението в същата възрастова група.

От тях 103.0 хил., или 8.2%, са обезкуражени лица.

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 225.0 хил., от които 1 719.9 хил. са мъже и 1 505.1 хил. – жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.3 процентни пункта. При мъжете този дял е 59.1%, а при жените – 47.8%.

През третото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 2 019.9 хил., или 62.6% от всички заети лица. В индустрията са заети 962.9 хил. души (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 242.3 хиляди (7.5%).

От всички заети 3.7% (118.5 хил.) са работодатели, 7.5% (240.6 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.0% (2 839.6 хил.) – наети лица, и 0.8% (26.4 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 154.1 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 685.5 хил. (24.1%) – в обществения.

С временна работа са 153.6 хил., или 5.4% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2017 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 142.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 44.0% (49.6% за мъжете и 38.1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.0%, съответно 76.9% за мъжете и 69.0% за жените. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 4.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 4.9 процентни пункта, а при жените – с 4.0 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 590.7 хил., или 60.4% от населението в същата възрастова група (64.5% от мъжете и 56.7% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 4.8 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 5.1 и 4.6 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица е 200.2 хил., а коефициентът на безработица – 5.8%, като в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 12.6%, а коефициентът на безработица – с 1.2 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.3 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентни пункта при жените, като достига съответно 6.1% за мъжете и 5.5% за жените. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2017 г. 112.4 хил. (56.2%) са мъже и 87.8 хил. (43.8%) – жени.

От всички безработни лица 17.6% са с висше образование, 49.8% – със средно, и 32.6% – с основно и по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3.4% за висше образование, 5.1% за средно образование и 15.0% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 109.6 хил., или 54.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. намалява с 1.1 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е съответно 3.3% за мъжете и 3.1% за жените.

От общия брой на безработните лица 37.4 хил., или 18.7%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9.9% – с 1.9 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2016 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) намалява с 2.3 процентни пункта, а при жените – с 1.3 процентни пункта, като достига съответно 10.3% за мъжете и 9.4% за жените.

- реклама -