Инспекцията условия работодателите труд почивни днис

Над 210 000 нарушения е установила Инспекцията по труда през 2016 г.

Над 210 000 нарушения е установила Инспекцията по труда през 2016 г.

През 2016 г. контролните органи са извършили над 48 000 проверки в 39 300 предприятия с почти 1.57 млн. наети в тях.

Установени са над 212 000 нарушения, от които свързаните с осигуряването на здраве и безопасност при работа са били 99 700 бр., а тези по трудовите правоотношения – възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските – 112 000 бр.

За отстраняването на всяко нарушение са предприети принудителни административни мерки.

Издадените задължителни за изпълнение предписания са почти 204 000. Над 500 са актовете за спиране на машини, обекти, работни места и за въвеждане на специален режим при невъзможност за спиране, когато животът и здравето на работещите е бил пряко застрашен. Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9200 бр., а сумата на влезлите в сила наказателни постановления – 9.65 млн. лв. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 2830.

Всяко установено и отстранено след намесата на инспекторите по труда нарушение може да се приеме като евентуално предотвратяване на трудова злополука, в което се изразява превантивният ефект от контролната дейност на Агенцията. През последните 20 години резултатите от тази дейност показват подобряване условията на труд чрез подобряване качеството на оценката на риска, въвеждането на нови технологии, инвестиции в колективни средства за защита, осигуряване на лични предпазни средства и т.н.

В дългосрочен период се отчита намаляване броя на трудовите злополуки. През 2016 г. инцидентите на работното място са били общо 2257, от които 71 – с фатален изход, сочат оперативните данни на НОИ. За сравнение броят им през 2015 г. е бил 2384, от които смъртни – 85.

- реклама -