Министерство на здравеопазването ,заразни болести, пациенти, структури

МЗ иска 100 млн. лева за създаване на специализирани структури за лечение на заразни заболявания

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Това проектно предложение изпрати Министерството на здравеопазването на 29 октомври до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съобщават от ведомството.

Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца.

Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в 133 лечебни заведения чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19.

Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи, като със списъка можете да се запознаете в прикачения файл. Болниците, предоставили в Министерството на здравеопазването своите инвестиционни предложения, са предвидени в проекта на МЗ. В изпълнение на проекта ще бъде осигурени и медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за лечението на граждани с COVID-19.

За интервенции в общински лечебни заведения, проектът ще бъде изпълняван в партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните болници.

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

ОЩЕ 30 МЛН. ЛЕВА ЗА АПАРАТУРА ЗА COVID ЗОНИТЕ

Проект на стойност близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19 предложи Министерството на здравеопазването на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Mедицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ включва:

∙ Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“.

∙ Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен;

∙ Респиратор за спешна помощ-транспортен;

∙ Кислородни бутилки;

∙ Автоклав-стерилизация;

∙ Аспиратор;

∙ Бифазен дефибрилатор-монитор;

∙ 6/12-канален ЕКГ апарат;

∙ Портативен ехограф/ехокардиограф;

∙ Холтери за кръвно налягане;

∙ Негативоскоп.

Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19. Списък на медицинските центрове и диагностично-консултативни центрове с COVID-зони, включени до момента в проектното предложение, можете да видите в прикачения файл.

В изпълнение на проекта кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори – възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти – и за производство на реконвалесцентна плазма. Доставени ще бъдат: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела – автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

- реклама -