МС реши: Компенсациите заради високите енергийни цени продължават през май и юни

МС реши: Компенсациите заради високите енергийни цени

продължават през май и юни. Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Чрез предлаганото изменение в програмата за

 компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия през съответните месеци.

Размерът на предвидената подкрепа по програмата

за периода от 1 май 2022 г. до 30 юни 2022 г. е фиксирана сума на един MWh, изчислена на база на количествата

активна електрическа енергия,

върху която се начислява цена „задължение към обществото“ за съответния месец. В сумата не е включен ДДС.

Компенсацията се изчислява като 80% от

разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец и базова стойност от 200,00 лв./ MWh. Клиенти с цени на електроенергията под базовата или под изчисления размер на компенсацията, не подлежат на подпомагане.

Министерският съвет реши още да удължи

и през май 2022 г. подпомагането на битовите потребители на природен газ.

Програмата предвижда подкрепа с фиксирана сума на един MWh за компенсиране на битови клиенти на природен газ и потребители на топлинна енергия,

предоставяна от топлофикационни дружества,

използващи като основно гориво природен газ, които имат издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия с преобладаващ топлинен товар за битови нужди. Размерът на компенсацията за м. май 2022г. е 70,90 лв./MWh.

- реклама -